Kongressval 2023

Rösta i Kronobergs län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Kronobergs län

Björn Holmgren

75 år, Växjö

Jag har alltid varit föreningsaktiv inom olika föreningar och har en bred erfarenhet av detta arbete. Som yrkesverksam har jag huvudsakligen haft chefsuppdrag av olika slag. Under senare år har jag lett arbetet för att få bredband i vår by Vrankunge, vilket vi nu har sedan några år tillbaka. Jag har även lett en torpinventering i byn och renoveringen av en torpstuga från 1700-talet. Numera arbetar jag på vår gård och studerar på universitet. Med tanke på att jag bor i ett viltrikt område är viltfrågor angelägna för mig. Standarden på våra vägar och då även enskilda vägar är också viktiga frågor. Det är naturligtvis beklagligt att anslagen för vägunderhåll tycks minska från statsmakternas sida. Jag tycker också att det vore värdefullt med en obligatorisk fortbildning av körkortsinnehavare. Våra fordon blir allt bättre och säkrare. Det som är minst lika viktigt är förarna.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.