Kongressval 2023

Rösta i Skåne läns södra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Skåne läns södra

Anita Holmberg

76 år, Löddeköpinge

Jag tycker att det är viktigt att M Sverige jobbar med trafiksäkerhetsfrågor, bilekonomi samt mobilitet och infrastruktur. Jag vill arbeta mot vägtullar och högre bensinskatter. Jag är ordförande i M Sverige Lokalklubb Skåne Sydväst, ledamot av valberedningen centralt samt ledamot i referensgruppen.

Hans Richter

80 år, Vellinge

Aldrig har väl M Sverige behövts mer. Nationellt med nya lagar och krav, lokalt med egendomliga idéer och påhitt. Tekniska utvecklingen inte att förglömma. Här behövs en spänstig motpart som tar motormännens sida och bistår med råd och dåd. Trafiksäkerheten och mobiliteten behöver en röst. Efter många mil och olika bilar känns dessa frågor fortsatt relevanta och aktuella.

Knut Nilsson

82 år, Arlöv

Vägunderhållet bör förbättras. Hastighetsbestämmelserna bör ses över; på de flesta motorvägarna kan farten höjas. Fartgränsen bör sättas så att förarna respekterar den.

Lennart Andersson

73 år, Vellinge

Jag är engagerad i vardagliga frågor som berör och påverkar bilisternas ekonomi och tillvarata bilisternas rättigheter. Vidare vill jag medverka och hjälpa till att stärka Riksförbund M Sverige genom att aktivt arbeta med att anordna aktiviteter för medlemmarna och potentiella medlemmar.

Sune Cerderpil

85 år, Staffanstorp

Jag är veteran inom förbundet och har haft förtroendeuppdrag på förbundsnivå, bland annat som klubbordförande. Är intresserad av maximal säkerhet i fordon och vägarnas standard. Bilismen beskattas hårt – använd resurserna för säker trafik. Motverka höjda avgifter och bränslepriser.

Ulf Carlsten

79 år, Trelleborg

Jag är en pensionär som alltid brunnit för bilar och bilkörning. Min första bil var en Fiat 500 med dubbeltrampning, sedan har det blivit Saab, Peugeot, Mercedes med flera. När jag läste på högskola i Stockholm körde jag taxi på kvällarna, både roligt och lönande. Jag har alltid varit noga med att trafikreglerna ska följas (i stort sett), ser jag att några regler inte fungerar försöker jag komma på en bättre lösning. Inom kommunen händer det att jag rapporterar olämpliga trafiksituationer, tyvärr ofta utan gehör. Tyvärr är många äldre ofta upphov till farliga situationer. Jag vill verka för trafiksäkrare regler och femårskontroller av körförmågan.

Yvonne Jandréus

77 år, Skivarp

För mig är det viktigt att man kör på ett trafiksäkert sätt, men också att vägar underhålls vilket är klart bättre än att sänka hastigheten på grund av eftersatt vägunderhåll. Vidare så är det mycket viktigt att vara nykter bakom ratten. En annan sak för trafiksäkerhet är att det inte borde vara tillåtet för cyklister att cykla på körbanan när det finns gång- och cykelväg.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.