Kongressval 2023

Rösta i Skåne läns västra Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Skåne läns västra

Walter Steffert

62 år, Ekeby

Jag är 62 år och arbetar som maskinoperatör på Saint-Gobain Sweden AB i Billesholm. Jag blev invald som ny styrelseersättare i M Sverige lokalklubb Nordvästra Skåne på årsmötet i mars 2023. Viktigast för mig är att verka för trafiksäkerheten. Vägstandard, beteende och nykterhet (drogfrihet), det sistnämnda väger tungt då jag också är engagerad i Verdandi Skåne sedan ett flertal år tillbaka. Hållbarhetsfrågor och klimat är också angelägna frågor väl värda och alltmer brådskande att ta tag i innan det blir alldeles för sent.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.