Kongressval 2023

Rösta i Stockholms kommun Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Stockholms kommun

Charlie Magnusson

69 år, Stockholm

Född 1954, bor på Södermalm i Stockholms innerstad och är numera pensionär. Har tidigare arbetet som informationschef på Motorbranschens Riksförbund. Är för närvarande ordförande i valberedningen för M Sverige, och har tidigare suttit i styrelsen. Jag har arbetet med bilar och trafik i princip hela mitt yrkesverksamma liv. Jag menar att bilen är grunden i det svenska transportsystemet och vill därför arbeta för att bilismen ska ha rimliga villkor, såväl ekonomiskt som framkomlighetsmässigt. Jag menar att bilismens negativa konsekvenser är på väg att lösas genom tekniska framsteg. ”Utan bilen stannar Sverige” är lika sant idag som det var för 50 år sedan.

Johan Ånäs

79 år, Bromma

Civilingenjör som gått i pension och nu drivs av en passion för bilar, deras teknik och mobilitet. I Stockholmsklubben tar vi fram förslag till hur flaskhalsar kan tas bort och hur man kan förbättra förhållandena mellan bilister och cyklister i Stockholmstrafiken. Kör själv en elbil och för en ojämn kamp mot räckviddsångest. Stöttar därför M Sveriges arbete med att påskynda utbyggnaden av laddinfrastrukturen.

Lars Olsson

80 år, Stockholm

Viktiga frågor jag vill arbeta för är att höja trafiksäkerheten för alla utsatta grupper inom tättbebyggt område, befrämja bättre efterlevnad av gällande trafikregler samt ökad upplysning och information till berörda parter.

Olov Lindquist

65 år, Stockholm

Jag vill verka för att polisen ska få göra fler nykterhetskontroller och att det ska bli förbjudet att fotografera och filma vid olycksplatser. Våra räddningsfordon måste komma fram. Är i övrigt en allmänt föreningsintresserad person som för närvarande är ersättare till M Sveriges ombud från Stockholms stad och vill gärna bli ordinarie ombud till nästa år.

Sten-Erik Håkansson

78 år, Stockholm

Jag är medlem sedan 51 år och var tidigare ordförande (samtidigt även både sekreterare och kassör) i M-klubben i Kronoberg (Växjö). Vi tvingades dock lägga ner klubben på grund av dåligt intresse från medlemmarna i området. Pensionerad befälhavare i handelsflottan (sjökapten som titel). Gift med samma kvinna i 50 år (tillsammans i 55 år hittills). Vi har fyra barn och sju barnbarn. Barnfödd på Kungsholmen i Stockholm dit vi nu återvänt. Medlem i Stockholms Borgerskap (Sjökaptens-Societeten), Odd Fellow, Ångfartygsbefälhavaresällskapet, Sjömannaföreningen och Kalmar Sjökaptensgille.

Ulf Blomgren

75 år, Stockholm

Ulf Blomgren var verksam som förbundsordförande för M Sverige år 2014–22. Han har en bred kunskap om och ett stort intresse för M Sveriges verksamhet samt för trafikfrågor i stort.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.