Kongressval 2023

Rösta i Västerbottens län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västerbottens län

Christer Nyberg

78 år, Umeå

Pensionär som tidigare arbetat som polis i 35 år och sedan som utredningsinspektör vid Länsförsäkringar. För närvarande Ordf. i M klubb Västerbotten. Vill verka för bättre vägunderhåll, rättvisare skattefördelning mellan olika fordonsgrupper och återställa nedmonteringen av polisens trafikavdelningar. Bilen är och kommer att vara absolut nödvändig för allas mobilitet, i synnerhet ute i glesbygd och till rimliga bränslepriser

Pär Ericson

65 år, Täfteå

Sekreterare i lokalklubben för Västerbotten. Vill verka för större lokal påverkan och styrning i M Sveriges organisation. Det vill säga större medlemspåverkan via lokalklubbarna.

Ulf Björnstig

80 år, Umeå

Trafiksäkerhetsfrågor, framför allt gällande vägars och gators säkerhet. Fordonssäkerhetsfrågor såsom att minska risken för brand i fordon, framför allt vid krasch men med uppmärksamhet vad e- drivna fordon kommer att generera i detta avseende.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.