Kongressval 2023

Rösta i Västernorrlands län Ej aktiv medlem : Status : . Något har gått fel, var vänlig försök senare eller kontakta Katja Runestam Prinzell på mejl katja.runestam.prinzell@msverige.se, eller telefon 08-690 38 22.

Läs mer om kandidaterna i Västernorrlands län

Leif Eriksson

76 år, Sundsvall

Pensionär. Har arbetat hela yrkeslivet i transportbranschen. Har varit ledamot i riksförbundets styrelse under många år. Var ordförande i den ”klubbutredning” som tillsattes 2021 och som överlämnades till förbundsstyrelsen i februari 2022. Är nu ledamot i styrelsen för Riksförbundet M Sverige lokalklubb Sundsvall. Vill verka för ökad trafiksäkerhet och förbättrade villkor för bilismen.

Roland Lundberg

79 år, Sundsvall

Medlem i Motormännen sedan 70-talet. Ledamot i lokalkubben i Sundsvall. För att kunna fortsätta den opolitiska opinionsbildningen i trafikfrågor behöver M Sverige få fart på medlemsrekryteringen, inte minst med inriktning mot ungdomar. M Sverige skall också arbeta för minskad fordons- och drivmedelsskatt som skall gå direkt tillbaka till vägunderhåll. Skattereduktion för miljöklassade fordon bör ökas.


Fakta om M Sveriges kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och genomförs varje år. Vartannat år (jämna årtal) väljs styrelse, valberedning och revisorer. Då behandlar kongressen också inkomna motioner. Nästa gång äger kongressen rum den 24–25 maj 2024 i Stockholm. Här deltar medlemmarnas valda ledamöter. Under kongressen redovisar förbundsstyrelsen M Sveriges verksamhet och ekonomiska resultat. Här behandlas medlemmarnas motioner och val sker till förbundsstyrelse och valberedning. Kongressen ger sedan förbundsstyrelsen i uppdrag att, utifrån stadgar och kongressens beslut, leda kommande verksamhetsår samt att redovisa resultatet vid nästa kongress.

Ledamöter

Kongressen har 85 valda ledamöter samt förbundsstyrelsens ledamöter. De ledamöter som närvarar vid kongressen är valda av medlemmarna. Förbundet är indelat i 29 valkretsar enligt samma modell som vid allmänna val till riksdagen. Mandaten i varje valkrets fördelas i förhållande till medlemsantalet. Varje registrerad medlem kan föreslås till ledamot och varje medlem har, inom aktuell valkrets, en röst till ledamotsvalet. De personer som har fått högst antal medlemsröster är valda kongressledamöter och de följande är, i turordning, ersättare till de ordinarie ledamöterna.